Algemene verkoopvoorwaarden voor de Srmecatronic website


De website www.srmecatronic.com is eigendom van SR Mecatronic S.r.l., met juridisch vestiging in Alto Reno Terme - loc. 1 Porretta Terme (BO) via Aldo Moro 1-3, BTW nr. 03206011201, e-mailadres: info@srmecatroni.com, voor gecert. email: pecsrmecatronicsrl@cert.cna.it (hierna “Verkoper“ genoemd).

Uitgangspunten

 • Deze Website (hierna de Website) is bedoeld voor twee verschillende categorieën gebruikers: de categorie genaamd “Gebruiker / Eindklant“, die elke natuurlijke en/of rechtspersoon kan zijn, die toegang zoekt tot de Website, en de categorie genaamd “Gebruiker / Dealer“, uitsluitend bestaand uit geautoriseerde dealers van SR Mecatronic.
 • De Website biedt verschillende functies en diensten voor elke gebruikerscategorie. In het bijzonder:

  Gebruiker / Eindklant

  Tijdens het bezoek aan de Website heeft de Gebruiker/Eindklant de mogelijkheid om:

  • de door SR Mecatronic op de markt gebrachte producten te bekijken en hun technische kenmerken te leren kennen;
  • vergelijkingen te maken met andere producten;
  • de erkende Dealer in hun interessegebied op te zoeken;
  • de Dealer te verzoeken om offertes met betrekking tot bepaalde geselecteerde producten te sturen;
  • te verzoeken om een checklist te verzenden met de controles die moeten worden doorlopen voordat men aan een reis begint.

  Gebruiker/Dealer

  Door in te loggen op de eigen Gereserveerde Ruimte heeft de Gebruiker/Dealer daarentegen de mogelijkheid om:

  • producten en reserveonderdelen aan te kopen;
  • de eigen bestelgeschiedenis te bekijken;
  • de aanvragen voor offertes te bekijken die door de Gebruikers/Eindklanten zijn gestuurd die hem/haar als Dealer hebben geselecteerd;
  • de garantie van het door SR Mecatronic gestuurde product te registreren, met vermelding van de productcode, het serienummer, de montagedatum en de verkoopfactuur die aan de Eindklant is gericht;
  • de eigen persoonlijke gegevens te wijzigen.
 • Alle Gebruikers die de Website openen en/of gebruiken, moeten zich onthouden van het verrichten van handelingen, van welke aard dan ook, die inbreuk maken op de rechten van SR Mecatronic, gebruikers en derden.
 • Elk gebruik van deze Website zal ook in overeenstemming moeten zijn met de hierin beschreven voorwaarden.
 • Als een Gebruiker weigert zich aan het bovenstaande te houden, wordt hij/zij bij deze door SR Mecatronic verzocht niet door te gaan met het bezoek en de specifieke functies van de Website niet te gebruiken.

De volgende algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op aankopen die door Gebruikers/Dealers via hun gereserveerde gebied worden gedaan.

Algemene verkoopvoorwaarden

 1. Uitgangspunten
  1. De boven gegeven uitgangspunten maken integraal deel uit van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
 2. Onderwerp
  1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden“ genoemd), verstrekt aan de Professionele gebruiker (Gebruiker/Dealer), in overeenstemming met de bepalingen van art. 12, C. 3 D. Lgs. n. 70/2003 op het gebied van de elektronische handel en latere wijzigingen, hebben betrekking op de verkoop van de op de Website aanwezige en verkochte producten.
 3. Algemene bepalingen
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop van producten door derden die voor de Gebruiker bereikbaar zijn via links, banners of andere hyperlinks op de Website. Daarom is de Verkoper op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, noch voor het leveren van diensten en/of de verkoop van producten door deze partijen.
  2. Door het elektronisch verzenden van de kooporder worden deze Algemene Voorwaarden beschouwd als volledig bekend en aanvaard door de gebruiker, die geacht wordt dit document af te drukken en te bewaren.
  3. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat elke transactie onderworpen zal zijn aan de Algemene Voorwaarden, die van kracht zijn op de datum van indiening van de kooporder.
 4. Producten
  1. Via de Website kan de gebruiker producten kopen die door SR Mecatronic worden gemaakt en verhandeld, waaronder, maar niet beperkt tot antennes, airconditioners, producten van de “Energy Line“, televisies en accessoires, evenals reserveonderdelen.
  2. Elk product wordt vergezeld van een korte beschrijving. De technische en gedetailleerde informatie vindt men daarentegen in het „Productinformatieblad”, die de gebruiker zorgvuldig moet bekijken voordat hij/zij de kooporder plaatst.
  3. De afbeeldingen en foto's van de producten zijn louter ter illustratie; ze komen overeen met de informatie vermeld in het Productinformatieblad.
  4. De Verkoper verbindt zich ertoe zo spoedig mogelijk alle onjuistheden te corrigeren in de beschrijving van de producten, die op de Website te koop worden aangeboden. Hiertoe wordt de Gebruiker verzocht de gevonden onjuistheden te melden door rechtstreeks contact op te nemen met de Verkoper op de adressen en contacten die in dit document worden vermeld.
 5. Aankoopprocedure
  1. In overeenstemming met de bepalingen van art. 12 van wetsdecreet 70/2003, moet de gebruiker, na zich aan te hebben gemeld in het eigen gereserveerde gebied, het te kopen product in de “winkelwagen“ overbrengen en de bestelprocedure voltooien door de instructies te volgen, die tijdens de verschillende fasen van de aankoop worden gegeven.
  2. Voordat de verzending van de bestelling wordt voortgezet, ontvangt de gebruiker gedetailleerde informatie over de aankoopvoorwaarden van het product. De gebruiker moet de juistheid van de ingevoerde gegevens controleren en deze wijzigen als ze onjuist zijn. In dit stadium kan de gebruiker ook om de uitgifte van een factuur door de Verkoper verzoeken, waarbij voor dit doel de noodzakelijke gegevens moeten worden verstrekt, anders wordt een fiscaal geldige aankoopbon afgegeven die automatisch de facturatie uitsluit.
  3. Na indiening van de kooporder zal de Verkoper, overeenkomstig artikel 13 van wetsdecreet 70/2003, na verificatie van de juistheid van de verstrekte gegevens, de gebruiker naar het opgegeven e-mailadres een e-mail ter bevestiging van de bestelling sturen met een samenvatting van de algemene verkoopvoorwaarden, een gedetailleerde opgave van de essentiële kenmerken van het gekochte product, de prijs inclusief BTW, het gebruikte betaalmiddel, levertijden en verzendkosten.
  4. Op grond van en door de toepassing van art. 1326 van het Burgerlijk Wetboek wordt de verkoopovereenkomst geacht te zijn gesloten en bindend voor beide partijen op het moment dat de bevestiging van de kooporder ter kennis van de Gebruiker zal worden gebracht.
  5. In het geval dat de kooporder niet kan worden uitgevoerd op de gevraagde tijd en/of wijze, zal de Verkoper de gebruiker hiervan per e-mail op de hoogte stellen.
 6. Beschikbaarheid van producten, prijzen
  1. De prijs van elk product op de Website wordt uitgedrukt in euro's en is inclusief BTW. De verzendkosten zijn niet inbegrepen: die worden berekend op basis van de bestemming van de producten en opgeteld bij het totale verschuldigde bedrag, zichtbaar in het besteloverzicht, voordat deze wordt verzonden.
  2. De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijs van elk product zonder kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de Gebruiker het bedrag zal moeten betalen, dat werd aangegeven op het moment van plaatsing van de kooporder.
  3. De Verkoper behoudt zich ook het recht voor orders te weigeren van gebruikers die niet voldoende kredietwaardigheid hebben of met wie geschillen aanhangig zijn.
 7. Betalings- en factureringsmethoden
  1. De Gebruiker kan de betaling uitvoeren door middel van:
   • a) credietkaart;
   • b) PayPal. De Gebruiker kan gebruik maken van de Paypal betaalprocedure, die geschikt is om de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens te garanderen. Voor alle informatie hierover wordt de gebruiker verzocht de website www.paypal.com te raadplegen.
 8. Verzendmethoden en levertijden
  1. De verzending van de producten, zowel in Italië als in het buitenland, zal met een express koerierdienst worden uitgevoerd naar het door de gebruiker opgegeven postadres en vindt uitsluitend plaats op weekdagen, van maandag tot vrijdag.
  2. De geschatte levertijden worden aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en worden uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van de kooporder, die SR Mecatronic naar de Gebruiker stuurt.
  3. Als de bestelde producten niet allemaal beschikbaar zijn, zal de verzending worden uitgevoerd zodra alle bestelde producten beschikbaar zijn, tenzij de gebruiker anders heeft gevraagd.
  4. In geval van de onmogelijkheid de levering uit te voeren, als gevolg van de tijdelijke afwezigheid van de ontvanger, zal de koerier een kaart achterlaten, waarin de poging tot levering wordt bevestigd en waarop aanwijzingen worden gegeven om een latere levering aan te vragen, waarvoor geen extra kosten mogen worden berekend. Mocht de tweede leveringspoging ook mislukken, zal het product aan de Verkoper worden geretourneerd en zal het contract worden geacht te zijn afgehandeld op grond van en met de uitwerking van art. 1456 van het burg.wetboek.
  5. In het geval, aangegeven in het vorige lid, zal de Verkoper per e-mail de beëindiging van de overeenkomst meedelen, met inhouding van een boete van 50% van de door de gebruiker betaalde prijs. Daarom zal de Verkoper het betaalde bedrag aan de Gebruiker terugbetalen, bepaald bij het opsturen van de bestelling, exclusief de leveringskosten, de kosten van het retourneren van het product en de toegepaste boete.
  6. Ten slotte wordt vermeld, dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor vertragingen in de verzending en/of levering van de producten, als gevolg van vertragingen of nalatigheden door de Koerier of door derden en/of als gevolg van overmacht.
 9. Transportverzekering
  1. Bij aflevering van het product moet de Gebruiker controleren of het aantal pakjes overeenkomt met wat in het transportdocument/de factuur is aangegeven, of de verpakking intact is en of er geen duidelijke tekenen van schade aan de inhoud zijn. De aanwezigheid van eventuele afwijkingen tijdens het vervoer moet onmiddellijk aan de koerier worden gemeld, waarbij in het ontvangstbewijs uitdrukkelijk de woorden “ontvangen onder voorbehoud van controle“ moeten worden vermeld en de reden van dit voorbehoud gedetailleerd moet worden aangegeven; anders zal de Gebruiker geen rechten kunnen ontlenen aan de externe kenmerken van de pakketten.
  2. Eventuele schade aan het product moet binnen 3 (drie) dagen na aflevering per e-mail worden gemeld aan info@srmecatronic.com, inclusief fotografische documentatie van de gevonden schade, anders zal deze melding niet meer geldig zijn. Na deze periode wijst de Verkoper elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot eventuele schade aan het product, die tijdens het transport of de levering is ontstaan.
  3. Na verificatie van het gerapporteerde probleem zal de Verkoper de beschadigde producten vervangen en de Gebruiker de termijnen en procedures communiceren.
 10. Garantie op de producten
  1. De Verkoper garandeert dat de producten gedurende een periode van 12 maanden na de datum van levering van de goederen aan de Gebruiker voldoen aan de technische specificaties vermeld in de orderbevestiging en vrij zijn van gebreken/defecten, die de goede werking ervan kunnen belemmeren, ongeacht de daaropvolgende installatie bij de eindklant, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.
  2. Elke wijziging van de producten, die niet vooraf is geformaliseerd en goedgekeurd door de Verkoper, zal het automatische verval van de Garantie tot gevolg hebben, waarbij de Verkoper wordt ontheven van elke aansprakelijkheid voor schade die aan de Gebruiker of derden is veroorzaakt.
  3. De garantie is daarom van toepassing op voorwaarde dat:
   • De producten door de Gebruiker worden bewaard in overeenstemming met de technische specificaties en binnen de grenzen, die uitdrukkelijk door de Verkoper worden aangegeven;
   • Eventuele latere wijzigingen en/of reparaties zijn goedgekeurd en uitgevoerd door de Verkoper.
  4. De garantie is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten in geval van onjuist onderhoud door de Gebruiker of derden, onjuiste bewaring en/of onjuiste installatie van het product door de Gebruiker, alsmede in het geval dat de reparatie die aan de Verkoper wordt gevraagd nodig was vanwege nalatigheid of onvoorzichtigheid tijdens de bewaring of installatie van het verkochte product.
  5. Defecten aan het product moeten binnen 8 dagen na ontdekking per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of gecertificeerde e-mail worden gemeld, op straffe van verval van de garantie.
  6. Indien de klacht die wordt ingediend op de in het vorige lid aangegeven wijze gegrond is, zal de Verkoper naar eigen goeddunken de gebreken verhelpen of het defecte product binnen een redelijke termijn vervangen.
  7. Naast deze garantie vallen alle producten die via de Website worden verkocht onder de commerciële garantie van de fabrikant.
  8. Deze garantie heeft in het bijzonder een looptijd van drie jaar vanaf de installatie van het product door de Dealer bij de Eindgebruiker. Op grond daarvan verbindt de Fabrikant SR Mecatronic zich ertoe de Dealer te vrijwaren van de kosten, die deze maakt voor het repareren van de defecten, die door de Eindklant worden gevonden, en eventueel directe hulp, reserveonderdelen of een nieuw product te bieden dat vrij is van defecten/afwijkingen.
  9. De specifieke procedures voor het beroep op de garantie, waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, worden aangegeven in de desbetreffende documentatie die door SR Mecatronic wordt geleverd (in de handleiding voor het gebruik en het onderhoud).
 11. Onderbreking van de dienst
  1. SR Mecatronic behoudt zich het recht voor om de diensten tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, op te schorten voor de tijd die strikt noodzakelijk is om technische interventies uit te voeren, die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit en bruikbaarheid van de Website of indien gerechtvaardigde beveiligingsredenen gelden.
 12. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De inhoud van de Website, zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, foto's, documenten, logo's en enig ander materiaal in enig formaat dat op de Website wordt gepubliceerd, webpagina's, het grafische design, processen, functies en software, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van SR Mecatronic. Elke reproductie, ook gedeeltelijk, wijziging, verkoop of exploitatie van de beelden en inhoud van de Website is verboden.
  2. De onderscheidende kenmerken, die de op de Website verkochte producten onderscheiden zijn geregistreerde handelsmerken van SR Mecatronic.
 13. Klachten en informatie
  1. Voor eventuele klachten of opheldering kan de Gebruiker rechtstreeks contact opnemen met SR Mecatronic via e-mail op info@srmecatronic.com, of via de contactgegevens in dit document.
 14. Verwijzing naar wettelijke bepalingen
  1. Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, verwijzen wij uitdrukkelijk naar de wettelijke bepalingen die hier van kracht zijn.
 15. Bevoegde rechtbank
  1. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering en beëindiging van het contract valt onder de exclusieve jurisdictie van het Hof van Bologna.

Bij het bevestigen van de bestelling:

Voordat u verdergaat met het plaatsen van de bestelling, nodigen wij u uit om de algemene verkoopvoorwaarden en de informatie over de verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig door te lezen

 • Algemene verkoopvoorwaarden
 • Privacy policy

Door het elektronisch verzenden van de kooporder worden deze Algemene Voorwaarden beschouwd als volledig bekend en aanvaard door de gebruiker, die geacht wordt dit document af te drukken en te bewaren.