Privacy Policy

(in overeenstemming met artikel 13 Re.UE 2016/679)

SR Mecatronic S.r.l. beschouwt de bescherming van de persoonlijke gegevens van de websitegebruikers op https://www.srmecatronic.it/ (hierna “Site“), van haar eigen en/of potentiële klanten en van de partijen, waarmee een contractuele relatie onderhouden wordt, van fundamenteel belang. Daarom deelt SR Mecatronic Srl door middel van deze Policy, gemaakt in overeenstemming met art. 13 EU-verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming), haar beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens mee.

Gegevensbeheerder

SR Mecatronic S.r.l., in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, gevestigd te Alto Reno Terme (BO), lok. Porretta Terme, Via Aldo Moro 1-3, BTW nummer 03206011201. De Functionaris voor Gegevensbescherming van SR Mecatronic S.r.l. kan worden gecontacteerd op het e-mailadres dpo@studiolegaledds.it.

Type gegevens, behandeld via de Site, het doel, de wettelijke basis en de bewaartermijn.

Navigatiegegevens

De informaticasystemen en softwareprocedures, die worden gebruikt om de Site te bedienen, verwerven tijdens hun normale uitvoering bepaalde persoonlijke gegevens waarvan de transmissie bij het gebruik van communicatieprotocollen op internet hoort (internetdomein en IP-protocol, type browser en besturingssysteem van de gebruikte computer, datum, tijd en verblijf op de site, bekeken pagina's, eventueel de zoekmachine van waaruit men op de site binnen kwam). Dergelijke informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde belanghebbende partijen, maar door hun aard zelf zou het, door verwerking en associatie met gegevens die in handen zijn van derden, mogelijk kunnen zijn gebruikers te identificeren.
Deze gegevenscategorie omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met de Site, de URI (Uniform Resource Identifier)-adressen van de aangevraagde informatiebronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag naar de server te verzenden, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de antwoordstatus aangeeft die door de server wordt gegeven (succes, fout, enz.) en andere parameters die gerelateerd zijn aan het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de Site en zullen onmiddellijk na verwerking worden verwijderd, behalve in geval van noodzaak van opsporing van misdaden door de rechterlijke instanties.

Gegevens verstrekt door gebruikers

a) Klant / Gebruiker

Doel van de behandeling Verzoek om informatie en/of offertes met betrekking tot specifieke producten die door de gebruiker zijn geselecteerd
Persoonlijke gegevens Gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de gebruiker (naam en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres) en voor de daaropvolgende verwerking van verzoeken door de gegevensbeheerder en/of door gegevensverwerkers overeenkomstig art. 28 Reg. EU 2016/679 (bijv. geautoriseerde dealers)
Rechtsgrond Uitvoering van pre-contractuele activiteiten (art. 6 C.1 lett. b) EU-reg 2016/679)
Gevolgen van ontbrekende of onvolledige gegevensverstrekking Het zal onmogelijk zijn om te reageren op verzoeken die door de gebruiker zijn ingediend
Tijdsduur van de gegevensbehandeling In verhouding tot de verwezenlijking van de doeleinden die ten grondslag liggen aan de behandeling

b) Gebruiker / Dealer

Doel van de behandeling Toegang tot het eigen gereserveerde gebied en tot de uitgebreide functionaliteit, die voorbehouden zijn aan de wederverkoper/-koopster
Persoonlijke gegevens Gegevens die nodig zijn voor toegang tot het gereserveerde gebied (e-mailadres) en, bijgevolg, tot de functionaliteiten die daarbij horen. In het bijzonder heeft de wederverkoper/-koopster via het gereserveerde gebied de mogelijkheid om inkooporders te plaatsen, de bestelgeschiedenis te bekijken, evenals de gegevens en offertes die door/aan de klant zijn doorgestuurd, de garantie van de producten te registreren en de eigen persoonlijke gegevens te wijzigen (naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer).
Rechtsgrond Uitvoering van het contract (art. 6 C.1 lett. b) EU-reg 2016/679)
Gevolgen van ontbrekende of onvolledige gegevensverstrekking Onmogelijkheid in uw gereserveerde gebied te komen en dus de uitgebreide functies te gebruiken, die zijn voorbehouden aan de wederverkoop
Tijdsduur van de gegevensbehandeling Totdat de wederverkoper/-koopster de Account sluit
Doel van de behandeling Aankoop van producten die via de Site worden aangeboden na toegang tot uw gereserveerde gebied
Persoonlijke gegevens Klantgegevens (vooraf ingevuld) - voor een factuur noodzakelijke gegevens (Paypal, Stripe, kredietkaarten)
Rechtsgrond Uitvoering van het contract (art. 6 C.1 lett. b) EU-reg 2016/679)
Gevolgen van ontbrekende of onvolledige gegevensverstrekking Onmogelijkheid om de handelingsovereenkomst af te sluiten
Tijdsduur van de gegevensbehandeling 10 jaar vanaf het sluiten van de contractuele relatie

c) Client en wederverkoper/-koopster

Doel van de behandeling “Verzoek om toezending van de checklist van de uit te voeren controles met het oog op de versturing Gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de gebruiker (naam en achternaam, e-mailadres) en de daaropvolgende uitvoering door SR Mecatronic S.r.l. van bestellingen.
Persoonlijke gegevens Naam en e-mailadres
Rechtsgrond Uitvoering van pre-contractuele activiteiten (art. 6 C.1 lett. b) EU-reg 2016/679)
Gevolgen van ontbrekende of onvolledige gegevensverstrekking Het zal onmogelijk zijn om te reageren op verzoeken die door de Gebruiker zijn ingediend
Tijdsduur van de gegevensbehandeling In verhouding tot de verwezenlijking van de doeleinden die ten grondslag liggen aan de behandeling
Doel van de behandeling “Verzending van promotionele communicatie/nieuwsbrieven door SR Mecatronic S.r.l. (directe marketing) Het verzenden naar de gebruiker van communicatie met commerciële/promotionele inhoud via de traditionele contactkanalen: e-mail-/sms-/instant messaging, met betrekking tot de activiteiten en producten die worden aangeboden door SR Mecatronic S.r.l.”
Persoonlijke gegevens Gegevens die nodig zijn voor het verzenden van commerciële communicatie
Rechtsgrond Toestemming van de belanghebbende (art. 6 C.1 lett. A) EU Reg.2016/679)
Gevolgen van ontbrekende of onvolledige gegevensverstrekking Onmogelijkheid de gebruiker te informeren over nieuwe producten en services, die door SR Mecatronic S.r.l. worden geleverd
Tijdsduur van de gegevensbehandeling Tot intrekking van de toestemming door de gebruiker

Wijze van behandeling

De persoonsgegevens van de gebruikers zullen worden verwerkt door middel van informatica- of telematica-apparatuur of papieren procedures, die het gebruik van adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen garanderen, overeenkomstig en voor de doeleinden van art. 32 Reg. EU 2016/679, geëigend om het risico van vernietiging, verlies, onbevoegde toegang of verwerking van persoonlijke gegevens te verminderen die niet zijn toegestaan of in ieder geval niet in overeenstemming zijn met de doeleinden van de verzameling ervan.
De Gegevensbeheerder garandeert dat de door de gebruikers verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt door uitdrukkelijk geautoriseerd personeel, in overeenstemming met de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid, transparantie, bescherming van de privacy en rechten van de belanghebbende partij.

Reikwijdte van datacommunicatie

De persoonlijke gegevens die door de gebruikers worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan openbare, institutionele of professionele entiteiten die wettelijk zijn gemachtigd om de overname aan te vragen, alsmede, uitsluitend voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden voorzien, aan derden of beroepsbeoefenaren, die door SR Mecatronic S.r.l. aangewezen worden voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten en voor het leveren van diensten zoals, maar niet beperkt tot, Geautoriseerde Wederverkopers, derden die IT-diensten verlenen, juridische en belastingadviseurs.
Voor dergelijke “derden“ wordt nog aangegeven, indien zij niet als Gegevensbeheerders optreden, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 28 van Reg. EU 2016/679, dat ze de rol van Verantwoordelijken voor de gegevensverwerkers bekleden en bijgevolg, op grond van een specifieke contractuele overeenkomst, de veiligheidsnormen in acht moeten nemen met betrekking tot de verwerking van de aan hun overgedragen gegevens. De lijst van derden is beschikbaar op uitdrukkelijk verzoek, gericht aan SR Mecatronic S.r.l., op de adressen die onderaan dit privacy policy worden vermeld.
In ieder geval geldt, dat de persoonlijke gegevens van de betrokkenen niet mogen worden verspreid of doorgegeven aan derde landen (buiten de EU).

Cookie

Voor informatie over de cookies die door deze Website worden gebruikt, verwijzen wij u naar het cookiebeleid, dat beschikbaar is via deze link https://www.iubenda.com/privacy-policy/95890854/cookie-policy.

Rechten van de betrokkenen

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen. 15 ss van Reg. EU 2016/679, kan de gebruiker te allen tijde de eigen rechten jegens de gegevensbeheerder uitoefenen: “Recht op inzage” volgens welke de betrokkene toegang mag krijgen tot de eigen persoonlijke gegevens en een kopie mag krijgen; “Recht op correctie” volgens welke de betrokkene de eigen gegevens mag wijzigen, als ze onjuist zijn, of eigen gegevens mag aanvullen, als ze onvolledig zijn; “Recht op verwijdering” die de belanghebbende in staat stelt om de verwijdering van de eigen gegevens te eisen in de gevallen beschreven in art. 17 Reg.EU 2016/679; “Recht op beperking van de verwerking” waarmee de belanghebbende de beperking van de gegevensbehandeling mag eisen in de gevallen beschreven in art. 18 Reg. EU 2016/679; “Recht op portabiliteit van gegevens” dat de geïnteresseerde partij in staat stelt om in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat de eigen persoonlijke gegevens te ontvangen en om de overdracht door SR Mecatronic S.r.l. aan een andere gegevensbeheerder te vragen; “Recht op verzet” dat de betrokkene toestaat te allen tijde om redenen die verband houden met zijn of haar persoonlijke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, uitgevoerd overeenkomstig art.6 c.1 lett. e) of f) Reg.EU 2016/679, en om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens die voor direct marketing-doeleinden worden uitgevoerd; “Recht om een klacht in te dienen”. Dit stelt de belanghebbende in staat een klacht in te dienen bij de instantie voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig en met het oog op art. 77 Reg.EU 2016/679. Met het oog op de uitoefening van de rechten beschreven in artikelen 15 ss van het Reg.EU 2016/679, of om meer informatie over het Privacy Policy te verkrijgen, kan de belanghebbende partij contact opnemen met SR Mecatronic S.r.l. per aangetekende post met ontvangstbevestiging of neem contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming via dpo@studiolegaledds.it. Hierbij wordt vermeld dat het nodig kan zijn, voordat enige informatie kan worden verstrekt of gewijzigd, de identiteit van de betrokkene te verifiëren. Informatie over het privacy policy Deze Privacy Policy werd bijgewerkt op 26.05.2021. De Gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor dit document te wijzigen of bij te werken, en nodigt Gebruikers daarom uit deze website periodiek te raadplegen. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat SR Mecatronic S.r.l. op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de inhoud en diensten die worden aangeboden door websites die door derden worden beheerd en toegankelijk zijn via links op deze Website.